Kemija prirodnih spojeva

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
173142; 53244

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvod u prirodne spojeve
 • Izolacija, razdjeljivanje i određivanje strukture prirodnih spojeva
 • Ugljikohidrati: nomenklatura, stereokemija ugljikohidrata, reakcije karbonilne i hidroksline skupine monosaharida, oligosaharidi i polisaharidi
 • Lipidi: podjela i nomenklatura, karakteristične reakcije i predstavnici skupina lipida
 • Biosinteza steroida
 • Aromatski spojevi: podjela, kemijska struktura i biosinteza, šikiminska kiselina, tanini, kumarini, lignin, aromatski poliketidi, flavonoidi
 • Terpeni i terpenoidi: podjela, svojstva, biosinteza i biološki učinak važnijih predstavnika
 • Prostaglandini: osnovna kemijska struktura, svojstva, podjela, biosinteza te djelovanje u ljudskom organizmu
 • Alkaloidi: podjela, svojstva, biosinteza i biološki učinak važnijih predstavnika
 • Feromoni: podjela, svojstva i uloga; djelovanje osnovnih predstavnika životinjskih, te mogućih ljudskih feromona

ISHODI UČENJA

 • razlikovati i klasificirati prirodne spojeve koji imaju značajnu ulogu u različitim granama biotehnologije
 • objasniti najvažnija svojstva, osnovne principe biosinteze te biološki učinak sekundarnih metabolita (terpenoidi, alkoalidi, šikimat-lignani, polifenoli, prostaglandini, feromoni i flavonoidi) i temeljnih biomolekula (ugljikohidrati, lipidi)
 • opisati postupke izolacije i identifikacije temeljnih biomolekula i sekundarnih metabolita
 • provesti prema danim uputama postupke izolacije, pročišćavanja i identifikacije sekundarnih metabolita primjenom uobičajenih laboratorijskih tehnika

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 23
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 153  Obavijest o početku predavanja iz KPS-a 2021/22 106,23 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 868  Predavanja_1. dio 3,01 MB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994.
2. V. Rapić, Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje, Zagreb, 2004
3. V. Rapić, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. J. McMurray, Fundamentals of Organic Chemistry, Brooks/ Cole-Thompson Learning, Fifth Edition, Pacific Grove, USA, 2003
2. J. Mann, R. S. Davidson, J. B. Hobbs, D. V. Banthorpe, J. B. Harborne, Natural Products,
Addison Wesley Longman Limited, Edinburgh Gate, 1996
3. Natural Products (Eds. W.
Steglich, B. Fugmann, S. Lang-Fugmann), Thieme, Stuttgart, 2000
{* *}