Lipazama katalizirana sinteza enantiomera

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165607

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvodno razmatranje osnovnih pojmova u području stereokemije
 • Metode razdvajanja racemata
 • Lipaze (mikrobne i fungalne)
 • Primjena u stereoselektivnim sintezama optički čistih spojeva
 • Kiralni sintoni u sintezi biološki aktivnih ili industrijski važnih spojeva
 • Računanje enantiomernog i dijasteromernog viška.
 • Određivanje parametara efikasnosti kiralnih kolona za HPLC i GC
 • Dobivanje optički čistih alkohola i diola iz prokiralnih ili meso- ili racemičnih početnih spojeva
 • Priprava optički aktivnih polihidroksi-spojeva.

ISHODI UČENJA

 • Formulirati i protumačiti pojmove stereokemije (stereoselektivnost, stereospecifičnost, kinetička rezolucija, totalna sinteza i sl.)
 • Analizirati i usporediti biotransformacijske reakcije u različitim uvjetima
 • Komentirati i provjeriti rezultate provedenih biokatalitičkih pretvorbi te izračunati enantiomerni i dijastreromerni višak i odrediti parametare efikasnosti kiralnih kolona za HPLC i GC.
 • Predložiti i riješiti postavljene zahtjeve u sintezi kiralnih spojeva.

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 4
vježbe 20

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. M. Nógrádi, Stereochemistry, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
2. L. Poppe, L Novák, Selective Biocatalysis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Cambridge, Basel, 1992.
3. K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1997.

 

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. K. Drauz, H. Waldmann, Enzyme Catalysis in Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Cambridge, Tokyo, 1995.
2. U. T. Bornscheuer, R. J. Kazalauskas, Hydrolases in Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Chichester, Brisbone, Singapore, Toronto, 1999.
{* *}