Biosenzori

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165606

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Načela selektivnosti biosenzora: biokemijska selektivnost (enzimsko, hormonsko i imunokemijsko prepoznavanje); permselektivnost (membrane i njihova primjena u senzorima); kemometrička selektivnost (globalni signali smjese analita i njihovo razdvajanje). Elektrokemijski senzori: potenciometrijski, amperometrijski, voltametrijski i konduktometrijski senzori. Optokemijski senzori:  optička vlakna, apsorpcijski, refleksijski i fluorometrijski senzori. Ostali senzori: poluvodički i piezoelektrični senzori. Izabrani primjeri primjene kemijskih senzora u laboratorijskoj i industrijskoj praksi.

ISHODI UČENJA

  • kritički evaluirati mehanizam postizanja selektivnosti i pretvorbe signala kod biosenzora u kontekstu specifičnog analitičkog problema,
  • odabrati prikladan biosenzor za analizu zadanog uzorka,
  • samostalno analizirati znanstveni rad vezan uz dizajn ili primjenu biosenzora, analizirati i kritički evaluirati rezultate i zaključke rada te prezentirati sadržaj rada kolegama u struci.

Nastava

Satnica:

  • Predavanja: 20 sati
  • Seminari: 10 sati

 

Način provjere znanja i polaganja ispita:

  • usmena obrana seminarskog rada

Literatura

Preporučena literatura:

1. F.G. Banica, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Chichester (UK), 2012.
2. M. B. Gu i H.-S. Kim (Eds.), Biosensors Based on Aptamers and Enzymes, Springer Verlag, Berlin, 2014.
{* *}