Biosenzori u kontroli kvalitete hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53730

Opis predmeta

U okviru predmeta studenti se upoznaju s osnovnim načelima rada biosenzora: načinima postizanja biokemijske i supramolekulske selektivnosti (enzimsko, hormonsko i imunokemijsko prepoznavanje; prepoznavanje pomoću molekulski utisnutih struktura) te načinima pretvorbe signala kod biosenzora. Na konkretnim primjerima ilustrira se tehnologija izrade biosenzora i njihova primjena u kontroli kvalitete hrane, kontinuiranoj/automatiziranoj analizi i analizatorima za kontrolu tehnoloških procesa.

U okviru laboratorijskih vježbi studenti pod vodstvom nastavnika samostalno izrađuju i testiraju jednostavniji biosenzor. Za studente koji pokažu interes postoji mogućnost da praktična iskustva u izradi i uporabi biosenzora ostvare uključivanjem u znanstveno-istraživački rad Laboratorija u segmentu vezanom uz razvoj biosenzora.

 

ISHODI UČENJA:

Nakon završenog modula student/ica će moći:

  • objasniti osnovna načela postizanja selektivnosti i pretvorbe signala kod biosenzora,
  • odabrati prikladan biosenzor za analizu zadanog uzorka,
  • izraditi jednostavniji biosenzor i odrediti njegove analitičke karakteristike,
  • odrediti sadržaj analita u uzorku analizom pomoću biosenzora.

Nastava

Satnica: 

Vrste nastave sati
Predavanja 20
Laboratorijske vježbe 15

 

Način provjere znanja i polaganja ispita:

  • usmena obrana seminarskog rada na odabranu temu

Literatura

 Preporučena literatura (dostupna na posudbu):

1. A.O. Scott (Ed.): Biosensors for food analysis, RSC, Gateshead, 2000.
2. A. Cunningham: Introduction to bioanalytical sensors, John Wiley, New York, 1998.
3. W. Gopel, J. Hesse, J.N. Zemel (Eds.): Sensors, a comprehensive survey, Vol.2, Part I, VCH, Weinheim, 1991.
{* *}