Ekotoksikologija i toksikologija hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165604

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Principi i razrada pojmova u toksikologiji i ekologiji. Zagađivači i njihovo ponašanje u ekosustavu. Glavne klase zagađivala (organska zagađivala: PCB, PCDD, PCDF, PBB, OP, karbamatni i piretroidni insekticidi, fenoksi herbicidi, detergenti, radioaktivni izotopi, plinoviti zagađivači). Putevi kojima zagađivači ulaze u ekosustav. Kompleksni putevi i načini kretanja kontaminanata u okolišu. Ponašanje metala i radioaktivnih izotopa u kontaminiranim ekosustavima. Ponašanje organskih zagađivala zasebno u vrstama i u ekosustavima. Klasični i alternativni testovi za utvrđivanje toksičnosti i biokemijski učinci kontaminanata. Fiziološki učinci kontaminanata: na razini stanice, na razini organa, na razini čitavog organizma, na ponašanje vodenih životinja. Interaktivni učinci kontaminanata. Biomarkeri u ekotoksikologiji: klasifikacija, specifičnosti, odnos prema raznim štetnim učincima, različiti brojni primjeri. In situ biološki monitoring. Procjena rizika u ekotoksikologiji. GMO i rizici u okolišu. Aspekti toksičnih učinaka raznih kontaminanata koji se pojavljuju u hrani: kontaminanti iz okoliša, aditivi hrani, prirodni toksini ili toksikanti kao posljedica načina pripreme hrane. Mehanizmi toksičnosti: metala, pesticida, biljnih toksina, hormona kao anabolika i spojeva u biljnim vrstama s hormonskim djelovanjem, umjetnih sladila i umjetnih boja, industrijskih kontaminanata (PCB, PBB, PAH i dr.). Sistemska trovanja gljivama. Otrovanja toksinima „morskih plodova“. Mehanizmi djelovanja sastojaka hrane na imuni sustav. Mehanizmi djelovanja genotoksičnih tvari i interakcije mutagena sa staničnim makromolekulama. Primjena ozračivanja hrane i rizici: vrste zračenja, dozvoljive doze, utjecaj na komponente hrane. Toksikanti u hrani kao rezultat procesiranja hrane: policiklički aromatski ugljikovodici, heterociklički aromatski amini, premelanoidini iz Maillardove reakcije, oksidacijske reakcije lipida. Prednosti i nedostaci primjene ozona kao antimikrobnog agensa u postupcima procesiranja hrane. Pesticidi, metali i procesiranje: uvjeti procesiranja i mogućnosti smanjenja njihovih razina u gotovim jelima. Inhibitori biološke dostupnosti minerala i proteina. Razumijevanje toksikokinetike i toksikodinamike pojedinih vrsta toksičnih tvari.

ISHODI UČENJA

  • definirati temeljne pojmove u ekotoksikologiji te klasificirati i opisati izvore zagađenja okoliša kao i predvidjeti njihovo ponašanje unutar ekosustava s mogućim toksičnim učincima na pojedine populacije
  • odabrati i preporučiti odgovarajući in vivo ili in vitro test za utvrđivanje toksičnosti i procijeniti mogući rizik
  • prepoznati i klasificirati toksikanate i toksine koji mogu biti prisutni u hrani, predvidjeti njihovo porijeklo, objasniti mehanizme njihovih toksičnih učinaka i kritički prosuditi o mogućim štetnim učincima po zdravlje čovjeka
  • predvidjeti toksikante koji mogu nastati procesiranjem namirnica te preporučiti postupke kojima se može reducirati njihov sadržaj kao i sadržaj pojedinih kontaminanata u hrani s ciljem poboljšanja kakvoće pripravljene hrane
  • predvidjeti toksične učinke različitih kontaminanata na razini stanice, organa i čitavog organizma

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York/Basel.
2. Omaye, S.T. (2004) Food and Nutritional Toxicology, CRC Press, Boca Raton.
3. Stadler, R.H., Lineback, D.R. (ured.) (2008) Process-Induced Food Toxicants: Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
4. Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M., Peakall, D.B. (1997) Principles of Ecotoxicology, Taylor & Francis, London.
5. Levin, S.A., Harwell, M.A., Kelly, J.B., Kimball, K.D. (ured.) (1989) Ecotoxicology: Problems and Approaches, Springer-Verlag, New York/Berlin.
{* *}