Fizika (PT i BT)

ECTS bodovi:
6

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
253855, 253856

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenta s fizikalnim zakonitostima u procesima koji se susreću u inženjerstvu i tehnologiji. U okviru predmeta studenti stvaraju temelj na kojem će moći usvajati znanje iz konkretnih primijenjenih inženjerskih i tehničkih kolegija na višim godinama studija te interdisciplinarno povezivati gradivo koje susreću u okviru svih temeljnih prirodoslovnih kolegija. Studenti savladavaju gradivo iz područja mehanike, mehanike fluida, titranja i valova, termodinamike i kinetičke teorije atoma i molekula, elektrodinamike, optike, kvantne i osnova nuklearne fizike. Teorijsko gradivo nadopunjeno je laboratorijskim vježbama.

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja:

 1. Fizikalne metode, veličine i mjere (2 h).
 2. Mehanika (10 h)
 3. Mehanika fluida  (8 h)
 4. Titranje i valovi (2 h)
 5. Osnovni pojmovi kinetičke teorije i termodinamike (6 h)
 6. Elektrostatika (8 h)
 7. Elektromagnetizam (4 h)
 8. Optika (1 h)
 9. Atomistička građa tvari i osnove kvantne mehanike (3 h)
 10. Osnove nuklearne fizike i dozimetrije (1 h)

Seminari:

 1. Prigušeno i prisilno titranje, rezonancija. Mehanički valovi. Energija vala. (2 h)
 2. Maxwellova razdioba molekula po brzinama (2 h)
 3. Magnetsko polje. Biot-Savartov zakon. Amperéov zakon  (2 h)
 4. Elektromagnetski valovi. (2 h)
 5. Osnovni zakoni optike. (4 h)
 6. Fizikalna optika. (1 h)
 7. Laseri (1 h)
 8. Detektori čestica i zračenja. Dozimetrijske jedinice. (1 h)

Vježbe:

Dvije vježbe s popisa:

 1. Određivanje gustoće
 2. Sila trenja
 3. Matematičko njihalo
 4. Zakon očuvanja energije
 5. Slobodno i prigušeno titranje
 6. Torzijske oscilacije
 7. Napetost
 8. Viskoznost
 9. Koeficijent ekspanzije

ISHODI UČENJA

 • analizirati fizikalne procese u radu i održavanju tehnoloških uređaja
 • definirati temeljne zakone fizike (Newtonovi zakoni, zakoni očuvanja)
 • analizirati fizikalne procese u mehanici fluida i termodinamici
 • opisati osnove fizikalne pojmove koji opisuju titranja i valove
 • opisati osnovne pojmove elektrostatike i strujnih krugova
 • opisati osnove rada masenog spektrometra pomoću Lorentzove sile te opisati upotrebu magnetske indukcije
 • primijeniti zakone geometrijske optike
 • opisati i objasniti kvantizaciju elektromagnetskog zračenja na zračenju crnog tijela i fotoelektričnom učinku
 • opisati osnovne zakone nuklearne fizike i utjecaj ionizirajućeg zračenja na organsku materiju
 • provesti prema danim uputama jednostavne laboratorijske vježbe iz mjerenja određivanje gustoće, sile trenja, zakona očuvanja energije, slobodnog i prigušenog titranja, viskoznosti, električnog polja, otpora, napona, struje, impedancije, međuindukcije te statistički obraditi mjerenja

Literatura

 1. N. Brković, P. Pećina, Fizika u 24 lekcije, Element, Zagreb, 2010.
 2. J. D. Cutnell, K.W. Johnson, Physics, John Wiley  and Sons; 9th edition, 2012.
{* *}