Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32441

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Modeliranje i modeli u nutricionizmu
 • Baze podataka o kemijskom sastavu namirnica
 • Kriteriji, dimenzije i teorije odlučivanja u analizi i planiranju jela/jelovnika 
 • Linearno optimiranje u analizi i planiranju jela/jelovnika
 • Neizrazita logika u nutricionizmu

ISHODI UČENJA

 • definirati razlike u podjeli modela te razlikovanje podataka od informacija važnih u nutricionizmu
 • definirati i opisati baze podataka o kemijskom sastavu hrane te izdvojiti što u većini slučajeva utječe na nutritivnu vrijednost namirnica
 • objasniti modeliranje distribucijskih krivulja nutritivnih preporuka te njihovu statističku pozadinu te izdvojiti sličnosti i različitosti kod planiranja prehrane Nutritivne ponude prilagoditi različitim korisnicima primjenom računalnih programa (npr. prilagođavanje programa za različit spol, dob, tjelesnu aktivnost i sl.)
 • definirati osnovnu strukturu svakog planiranja prehrane kroz strukturu LINDO programa (cilj povezan sa nutritivnim ograničenjima) Istaknuti razlike u planiranju nutritivne ponude i planiranju optimalnih uvjeta za novi proizvod
 • definirati i objasniti što su jezične varijable te zašto se primjenjuju u nutricionizmu
 • rješavati postavljene zadatke koji primjenjuju neizrazitost u nutricionizmu uz analizu i usporedbu sa izrazitim vrijednostima (kao što su npr., preporuke)

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Matematika
 • Osnove informatike

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 20
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje predmeta

 Pišu se 2 parcijalna ispita, u trajanju po 60 minuta, od kojih svaki nosi 30 bodova.

 1. prvi parcijalni ispit piše se sredinom semestra
 2. drugi parcijalni ispit piše se na kraju semestra

 Minimalan broj bodova na prvom ili drugom parcijalnom testu je 15 bodova.

Studenti također izrađuju seminarski rad na zadanu temu koja podrazumijeva rad u skupinama. Seminarski rad se usmeno izlaže i predstavlja timski rad u kojem se primjenom znanja iz modula - prikupljaju i organiziraju podataka potrebni za računalno planiranje prehrane, s ciljem usvajanja stručne terminologije, povezivanje u cjelinu te sažimanja bitnih činjenica i samostalnih zaključaka vezanih uz temu seminara.

Maksimalan broj bodova iz seminara je 40.

Prema parcijalnim testovima ocijenjuje se stupanj vladanja tematikom, a prema seminarskim izlaganjima zaključiti stupanj primijenjenih znanja

Dodatnim, kontinuiranim radom koji se prati kroz domaće zadaće, moguće je dobiti dodatnih 5 bodova.

Ukupna ocjena je zbroj bodova sa parcijalnih testova te seminarskog rada (i bodova za DZ, ukoliko ih je student rješavao). Konačna ocjena se ostvaruje prema ukupnom broju bodova:

 • 51 – 62 → dovoljan (2)
 • 63 – 75 → dobar (3)
 • 76 – 88 → vrlo dobar (4)
 • 89 – 100 → izvrstan (5)

Studenti koji opravdano nisu pristupili ili nisu uspjeli položiti jedan od parcijalnih ispita iz prvog pokušaja, imaju pravo na ponavljanje ispita u parcijalnom obliku (na prvom roku koji slijedi neposredno nakon drugog parcijalnog ispita). Studenti koji nisu položili niti jedan parcijalni ispit i oni koji nisu ostvarili uvjete za prolaz niti nakon ponavljanja parcijalnog ispita, pristupaju ispitu koji uključuje sadržaj čitavog modula i traje 120 minuta.

Ukoliko student/ica nije zadovoljan konačnom ocjenom - može odgovarati usmeno.

 Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

 Odrađene sve vježbe i seminar. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta. Studenti s više od dozvoljenog broja nedolazaka ne mogu ostvariti pravo na potpis.

_____________________________________________________________________________________

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  predavanja [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  vježbe [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  seminar [0] 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

1. Kurtanjek, Ž., Gajdoš Kljusurić, J. (2014) Statistical modelling of anthropometric characteristics evaluated on nutritional status. U Mathematical and Statistical Methods in Food Science and Technology (ur. Granato, D. i Ares, G.) John Wiley and Sons, Oxford, UK.  str. 285 – 302.
2. Gajdoš Kljusurić, J., Rumora, I., Kurtanjek, Ž. (2012) Application of Fuzzy Logic in Diet Therapy – Advantages of Application. U Fuzzy Logic – Emerging Technologies and Applications (ur. Dadios, E.P.), InTech, Rijeka.

 
 Preporučena literatura

1. LuenbergerDavid G. (2003) Linear and Nonlinear Programming. 2nd Edition, Springer.
2. Koh, Eunsook T., Owen, Willis L. (2001) Introduction to Nutrition and Health Research. Springer.
3. Tijskens, L.M.M.; Hertog, M.L.A.T.M.Nicolaď, B.M (2001) Food Process Modelling, Woodhead Publiching Ltd, Cambridge UK.
4. Ed.: H.N. Teodorescu, A. Kandel, L.C. Jain. (2004) Soft Computing in human-related sciences,T. J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd Ed., Wiley.
{* *}