Modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165645

Opis predmeta

Predmet daje pregled modela, modeliranja i osnove optimiranja u struci. Kroz tri cjeline predmeta analiziraju se modeli, DRI preporuke za skupine i pojedince te njihova primjena u modeliranju i/ili optimiranju. Kroz rada sa baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica se analizira ponuda obroka i/ili proizvoda te se utvrđuju potencijalna odstupanja od preporuka. Prema problemu iz radne okoline ili zadani problem se kritički promatra s ciljem objektivnog pristupa planiranju obroka i/ili proizvoda. Sukladno postavljenom problemu, primjenjuje se simpleks metoda u linearnom optimiranju ili se primjenjuje nelinearno optimiranje. Predmet završava usmenim izlaganjem problema iz struke koji sadrži sve tri cjeline: (i) modele i modeliranje, (ii) rad sa jednostavnim ili složenim bazama podataka te (iii) postupak planiranja jela/jelovnika i/ili novog proizvoda, nekim od alata za optimiranje.

SADRŽAJ PREDMETA

Modeli, modeliranje i osnove optimiranja u struci. Važnost DRI preporuka za skupine i pojedince u optimiranju. Preporuke u programiranju i planiranju obroka. Baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica. Osnove linearnog optimiranja, simpleks metoda. Pareto optimiranje. Pregled softwera za optimiranje, programiranje i analizu. Optimiranje i planiranje obroka, menija, i novog proizvoda. Osnove neizrazitog optimiranja. Planiranje prehrane za pojedince, skupine, osobe s različitim potrebama (dijabetičari, sportaši i sl.).

 ISHODI UČENJA

  • Razlikovati, analizirati i komentirati podatke, informacije te varijable i parametre koji se koriste u različitim modelima koji se koriste u planiranju prehrane
  • Opisati, definirati, dizajnirati i konstruirati baze podataka o kemijskom sastavu hrane sa i bez termičke obrade, te s etičkom odgovornošću oblikovati rezultata plana prehrane
  • Sustavno razumijevanje, osmišljavanje  i prilagođavanje istraživačkog problema planiranja ponude različitim korisnicima (npr. prilagođavanje programa za različit spol, dob, tjelesnu aktivnost i sl.) kao i planiranju novog prehrambenog proizvoda
  • Samostalno formulirati, rješavati i ocijeniti postavljene zadatke koji primjenjuju linearno optimiranje i neizrazitost u nutricionizmu uz analizu prezentaciju svojih zaključaka

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
vježbe 5

 

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje predmeta

Nakon odslušanih predavanja, seminara i odrađenih vježbi, modul se nastavlja kao e-kolegij (merlin.srce.hr) te se uz pomoć materijala dostupnih u e-kolegiju (recenzirana skripta te dodatni materijali), samostalno rješavaju 3 zadatka koji su postavljeni prema onom čime se doktorand bavi.

Svaki zadatak nosi određeni broj bodova te obuhvaćaju:

1. pretraživanje stručne literature te osmišljavanje i vrednovanje modela i postupka modeliranja,

2. zadatak pripreme važnih parametara u planiranju prehrane i/ili novog proizvoda te

3. primjenu modeliranja u planiranju prehrane i optimiranje plana prehrane i/ili novog proizvoda.

Slijedi usmeni ispit kojim student pojašnjava svoje predane zadatke koji objedinjuju gradivo i terminologiju predmeta Modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane sa primjenom u struci.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

Odrađene vježbe i zadaće. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta.

_____________________________________________________________________________________

Literatura

 

1. Kurtanjek, Ž., Gajdoš Kljusurić, J. (2014) Statistical modelling of anthropometric characteristics evaluated on nutritional status. U Mathematical and Statistical Methods in Food Science and Technology (ur. Granato, D. i Ares, G.) John Wiley and Sons, Oxford, UK.  str. 285 – 302.
2. Gajdoš Kljusurić, J., Rumora, I., Kurtanjek, Ž. (2012) Application of Fuzzy Logicin Diet Therapy – Advantages of Application. U Fuzzy Logic – Emerging Technologies and Applications (ur. Dadios, E.P.), InTech, Rijeka.
3. Orešković, P., Gajdoš Kljusurić, J., Šatalić, Z. (2015) Computer-generated vegan menus: the importance of FCDB choice. Journal of Food Composition and Analysis 37, 112-118.
4. Gajdoš Kljusurić, J., Benković, M., Bauman, I. (2015) Classification and Processing Optimization of Barley Milk Production Using NIR Spectroscopy, Particle Size, and Total Dissolved Solids Analysis. Journal of Chemistry 2015, 1-7.
5. Koh, Eunsook T., Owen, Willis L. Introduction to Nutrition and Health Research. Springer, 2000.
6. Tijskens, L.M.M. (urednik), Hertog, M.L.A.T.M. (urednik), Nicolai, B.M. (urednik) (2001) Food Process Modelling. Woodhead Publishing.
{* *}