Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53291

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Matematički modeli i njihove osnove.

Modeli kroz proizvodni sustav u prehrambenoj industriji

Osnove kemometrije i pregled računalne podrške Određivanje prostora glavnih komponenata i latentnih varijable. Prepoznavanje i klasifikacija uzoraka hrane u prostoru glavnih komponenata. Primjena regresijskih modela za nadzor i upravljanje. Procjena prostora stanja kemometrijskom metodom. Algoritmi nadzora kakvoće procesa na osnovu „cluster analize“ u prostoru glavnih komponenata.

ISHODI UČENJA

  • definirati matematičko modeliranje i njegovu primjenu (i važnost) u prehrambenom inženjerstvu
  • modelima tehnoloških procesa izdvojiti primarne i sekundarne „varijable“ u promatranom sustavu
  • vrednovati primjenu modeliranja i kemometrijskih tehnika u obradi eksperimentalnih podataka
  • organizirati metode analize podataka prema složenosti (deskriptivna analiza i multivarijatna analiza)
  • planirati složenu analizu podataka prema postavljenim ciljevima istraživanja, koristeći kemometrijske alate (klaster analizu, faktorsku analizu i analizu glavnih komponenata)
  • donositi zaključke o vezama varijabli i uzoraka u promatranom multivarijatnom sustavu  koristeći određene računalne vještine u programu R

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje predmeta

Student izrađuje i seminarski rad na zadanu temu multivarijatne analize i/ili kemometrije u nutricionizmu ili prehrambenoj tehnologiji. Seminarski rad se usmeno izlaže kako bi se prikazala primjena znanja iz modula, s ciljem usvajanja stručne terminologije, povezivanje u cjelinu te sažimanja bitnih činjenica i samostalnih zaključaka vezanih uz temu seminara.

 Seminar se ocjenjuje.

 Prema testu se ocijenjuje stupanj vladanja tematikom, a prema seminarskom izlaganju - stupanj primijenjenih znanja

Ukoliko student/ica nije zadovoljan konačnom ocjenom - može odgovarati usmeno.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

Odrađene sve vježbe i seminar. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta. Studenti s više od dozvoljenog broja nedolazaka ne mogu ostvariti pravo na potpis.

_____________________________________________________________________________________

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Vježbe [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Predavanja [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1.  R.G. Brereton:
 Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant, John Wiley, 2003.

Dodatna literatura

red. broj Naziv
1. Richard Kramer: Chemometric Techniques for Quantitative Analysis, Marcel Dekker, 1998.
2. K.R. Beebe, R.J. Pell, Mary Beth Seasholtz: Chemometrics : A Practical Guide, Wiley-Interscience, 1998.
{* *}