Opća kemija (PT i BT)

ECTS bodovi:
9

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
159290; 159291

Opis predmeta

U okviru predmeta studenti usvajaju temeljna kemijska znanja i principe koji su im potrebni za razumijevanje struke i daljnji studij. Osnovni je cilj predmeta osposobiti studente da na temelju stečenih općih kemijskih znanja opišu sastav tvari, objasne ili predvide strukturu i fizikalno-kemijska svojstva tvari te objasne ili predvide zbivanja u jednostavnijim kemijskim sustavima. Cilj je predmeta također i osposobiti studente za siguran i samostalan rad u kemijskom laboratoriju uz uporabu standardnog laboratorijskog pribora i posuđa te korištenje standardnih laboratorijskih tehnika.

SADRŽAJ PREDMETA

U okviru predmeta obrađuju se teme vezane uz strukturu atoma i teoriju kemijske veze, svojstva ionskih i kovalentnih spojeva, međumolekulske interakcije, agregacijska stanja tvari i fazne prijelaze, svojstva otopina, teoriju kiselina i baza, vrste kemijskih reakcija, osnove kemijske termodinamike i kinetike, kemijsku ravnotežu (s posebnim naglaskom na kemijske ravnoteže u vodenim otopinama) te kemijska svojstva odabranih kemijskih elemenata i njihovih spojeva.

ISHODI UČENJA

  • uočiti kemijske promjene i opisati ih kvalitativno i kvantitativno (koristeći stehiometrijski pristup) te kvalitativno i kvantitativno opisati sastav tvari,
  • objasniti osnovne pojmove i postavke suvremenih modela strukture atoma i kemijske veze,
  • na jednostavnijim primjerima objasniti/predvidjeti strukturu tvari i utjecaj strukture na fizikalna i kemijska svojstva tvari,
  • objasniti osnovne pojmove i postavke kemijske termodinamike i kemijske kinetike,
  • objasniti osnovne pojmove kemijske ravnoteže te pomoću njih objasniti/predvidjeti zbivanja u jednostavnijim kemijskim sustavima,
  • izvesti prema danim uputama jednostavnije kemijske eksperimente služeći se osnovnim laboratorijskim posuđem i priborom te osnovnim laboratorijskim postupcima i tehnikama.

Nastava

Satnica:

Predavanja: 30 sati                                                                    
Seminari: 36 sati
Laboratorijske vježbe: 30 sati

Literatura

Obavezna literatura:

D. Iveković: Opća kemija, recenzirana interna skripta, 346 str. (studentima dostupna u obliku nastavnog teksta putem sustava za e-učenje Merlin)

Dopunska literatura:

  1. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, VIII. izdanje, 1991.
  2. D. Grdenić: Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  3. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, XIX. izdanje, 2001.
{* *}