Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija)

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165649

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Upoznavanje o ulozi, važnosti i značenju znanstvenog rada, kategorijama i metodama znanstvenih istraživanja. Primarne, sekundarne i tercijarne publikacije. Mogućnosti pretraživanja znanstvene literature, strategije pretraživanja bibliografskih, izvornih, citatnih i patentnih baza podataka. Vrste i struktura znanstvenih, stručnih i akademskih radova. Citiranje i upućivanje na izvore u akademskim radovima – metode i stilovi citiranja. Od izbora teme do obrane doktorskog rada. Priprema rukopisa znanstvenog rada i izrada prijedloga znanstvenog projekta. Znanstvena područja i kriteriji za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i suradnička zvanja. Vrednovanje u znanosti - bibliometrijski pokazatelji kvalitete znanstvenih časopisa, radova i  znanstvenog odjeka autora.

ISHODI UČENJA

  • objasniti ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada te vrednovati znanstveni rad/publikaciju/znanstveni odjek autora prema bibliometrijskim pokazateljima kvalitete
  • navesti i opisati temeljna načela znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te ih implementirati u svoj budući rad i promicati etička načela i vrijednosti
  • samostalno pretražiti, valorizirati i izdvojiti relevantnu znanstvenu literaturu te planirati i organizirati eksperimentalni rad
  • pripremiti rukopis znanstvenog/stručnog/akademskog rada uz adekvatno referiranje i citiranje izvora u skladu s akademskim i etičkim standardima i primjenjivati različite citatne stilove

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik), Multigraf, Zagreb.
2. Jakominić, M., Šimić, B., Kniewald, J. (1999) Upute za pretraživanje literature elektroničkim računalom (recenzirana interna skripta), Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb.
3. Cargill, M., O’Connor, P. (2009) Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps, John Wiley & Sons, Chichester.
{* *}