Toksikološki aspekti sigurnosti hrane (poslijediplomski specijalistički studij: Kvaliteta i sigurnost hrane)

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Definicije pojmova u toksikologiji, vrste toksičnih tvari, osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i ponašanja toksikanata na molekularno-staničnoj razini. Zagađenje okoliša i najčešći kontaminanti: metali, pesticidi, radioaktivni izotopi, umjetna gnojiva i dr. Mehanizmi toksičnosti biljnih toksina, hormona kao anabolika, umjetnih sladila i boja, industrijskih kontaminanata (PAH, PCB, PBB i dr). Sistemska trovanja gljivama. Uvjeti pri kojima nastaju te metabolizam u organizmu i toksičnost spojeva nastalih pri procesiranju hrane: policiklički aromatski ugljikovodici, heterociklički aromatski amini, ciklički spojevi tipa kinolina i kinoksalina, proteinski pirolizati, premelanoidini iz Maillardove reakcije, oksidacijske reakcije lipida, akrilamid. Primjena ozračivanja i ozona pri konzerviranju hrane, procesiranje i pesticidi. Procjena sigurnosti hrane i rizika. Svladavanje znanja potrebna za određivanje metala i pesticida u hrani (AAS i GC), određivanje citotoksičkih učinaka toksikanata primjenom alternativnog testa sa životinjskim stanicama u suzpenziji i monosloju.

Uspješnim savladavanjem modula student će:

znati primjenjivati toksikološke principe u utvrđivanju sigurnosti hrane; usvojiti potrebna znanja o prirodnim komponentama, aditivima i kontaminantima hrane; moći će prosuđivati o njihovim učincima na organizam čovjeka; razumjeti će farmakokinetiku pojedinih vrsta toksičnih tvari i moći procjenjivati njihove metaboličke puteve i moguće posljedice, uključujući potencijalnu genotoksičnost; moći vrednovati, ispravno odabirati i primjenjivati toksikološke metode u svrhu očuvanja kvalitete i sigurnosti hrane.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York/Basel.
2. Timbrell, J. (2000) Principles of Biochemical Toxicology, 3. Ed., Taylor&Francis, London.
3. Miller, K. (1987) Toxicological Aspects of Food, Elsevier Applied Sciences, London.
4. Timbrell, J. (1995) Introduction to Toxicology, 2. Ed., Taylor&Francis, London.
5. Šimić, B., Kniewald, J. (1997) Vježbe iz toksikologije (sveučilišna skripta), Sveučilišna tiskara d.o., Zagreb

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Utrecht University, Wageningen University (2000) Postgraduate education in Toxicology, General Toxicology, Wageningen [Multi-media CD-ROM]
2. Robinson, C. (2003) Genetic Modification Technology and Food, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.
3. Jackson, W.F. (2002) Food Allergy, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.
{* *}