Upravljanje kvalitetom hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53728

Opis predmeta

Osnovne značajke upravljanja kvalitetom hrane. Principi tehnološko-upravljačkog pristupa kvaliteti hrane. Prehrambeni proizvodi i kvaliteta hrane. Utjecaj svojstava kvalitete u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Organizacija i upravljanje kvalitetom. Koncepti i metode kreiranja kvalitete, kontrole kvalitete i poboljšanja kvalitete hrane. Sustavi kvalitete hrane: GMP,GLP, BRC. Načela i strategija kvalitete – TQM. Razvoj upravljanja kvalitetom u prehrambenoj industriji.

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave i obavljeni seminari
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

 
 

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Sripta pripremljena za modul
2. Standardi:BRC; GMP; GLP

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Bolton, A. (1996) Quality Management Systems for the Food Industry, Aspen Food Science, New York.
2. Early, R. (1994) Guide to Quality Management Systems for the Food Industry, Kluwer Academic Publishers.
3. Manning, L. (2000) Quality Management Systems in the Food and Drink Industry, Chadwick House Group Ltd.

 
 

{* *}