Robotika u prehrambenoj industriji

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53293

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvod u robotiku; općenito roboti u  prehrambenoj industriji; razvoj robotskih sustava
 • Industrijska robotika; razvoj: fleksibilna automatizacija roboti u industriji
 • Geometrija i kinematika mehanizma robota; teorija mehanizama
 • Mjerni i upravljački sustavi robota
 • Dinamika robota; dinamički modeli; hvataljke robota
 • Inteligentni senzorski sustavi robota za prepoznavanje oblika i osjećaj dodirne sile.
 • Završni uređaji za procesne operacije i kontrolu; senzori u robotici A/D; D/A
 • Planiranje i upravljanje gibanjem robota; prijenos materijala opsluživanje strojeva; robotizirana montaža
 • Procesne operacije; roboti u kontroli proizvoda
 • Roboti s umjetnom inteligencijom

ISHODI UČENJA

 • interpretirati osnovne pojmove u području robotike – klasifikaciju i osnovnu građu
 • analizirati geometriju i kinematiku  mehanizma robota
 • preporučiti vrstu hvataljki s obzirom na prehrambeni materijal i smještaj robota u pojedinoj procesnoj operaciji
 • predložiti  primjenu odgovarajućih senzorskih sustava za prepoznavanje oblika i dodirne sile
 • predložiti tip i vrstu robota za primjenu u kontroli prehrambenog proizvoda
 • analizirati rad robota s umjetnom inteligencijom

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 20
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. John J. Craig: Introduction to Robotics: Mechanics and Control (3rd Edition), Prentice Hall, 2003.
2. Emanuele Trucco, Alessandro Verri: Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Prentice Hall, 1998.
3. Koorosh Khodabandehloo (Ed.): Robotics in Meat, Fish and Poultry Processing, Kluwer Academic Publishers, 1993.
{* *}