Energija u biotehnologiji

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Opis predmeta:

Kolegij će obuhvatiti teorijske i praktične ishode vezane uz proizvodnju zelene energije iz obnovljivih izvora, kao i njenu primjenu u prehrambenoj industriji. Znanje stečeno tijekom ovog modula pomoći će u provođenju projekata, znanstvenim i industrijskim istraživanjima vezanim uz obnovljive izvore energije. Ekološke i ekonomske prednosti korištenja zelene energije u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji biti će obrazložene. Uspješan završetak modula omogućiti će studentu rješavanje novih i kompleksnih problema vezanih uz primjenu zelene energije u industriji.

1. Solarna energija-1.1. Osnove o solarnoj energiji, solarni izvor i dostupnost solarne energije, 1.2. Solarna tehnologija, 1.3. Primjena solarne energije, 1.4. Ekonomsko stajalište upotrebe solarne energije; 2. Geotermalna energija-2.1. Osnove o geotermalnoj energiji i izvori, 2.2. Tehnologija upotrebe geotermalne energije, 2.3. Primjena geotermalne energije, 2.4. Ekološko i ekonomsko stajalište upotrebe geotermalne energije; 3. Energija vjetra-3.1. Osnove o energiji vjetra i izvori, 3.2. Tehnologija upotrebe energije vjetra, 3.3. Primjena energije vjetra, 3.4. Ekološko i ekonomsko stajalište upotrebe energije vjetra; 4. Biomasa-4.1. Izvori biomase, 4.2. Bioelektrane, 4.3. Biogoriva, 4.4. Kemikalije i materijali na bazi biomase, 4.5. Ekonomsko, socijalno i ekološko stajalište upotrebe biomase; 5. Toplinske pumpe-5.1. Princip rada toplinske pumpe, 5.2. Primjena toplinskih pumpi, 5.3. Ekološko stajalište upotrebe toplinskih pumpi; 6. Rekuperacija topline-6.1. Sustavi rekuperacije toplina, 6.2. Ekološko i ekonomsko stajalište rekuperacije topline

 Ishodi učenja:

Definirati će se i indentificirati neobnovljivi i obnovljivi konvencionalni i nekonvencionalni primarni oblici energije. Objasniti će se osnovni aspekti procesa pretvorbe, temeljeni na termodinamičkim zakonitostima i energetskim bilancama energije sukladno s održivim razvojem.

Označiti će se smjernice razvoja energetskih izvora i tehnologija te njihove pretvorbe koja mora uključiti čitav niz čimbenika radi dobivanja jasne slike na području energetike.

Složenost fermentativne industrije zahtijeva detaljnu analizu energetskih sustava kao i implementaciju akcija za sačuvanje svih oblika energije. Pri tom je prije svega potrebno obratiti pažnju na proizvodnju, racionalno korištenje te povišenje učinkovitosti i ekonomičnosti. Radi sniženja troškova energije, posebice u industriji, analizirati će se mogućnosti primjene mjera očuvanja. Indetificirane su znatna poboljšanja enegetske učinkovitosti karakterističnim primjerima iz proizvodnje vezane uz biotehnologiju.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 15
vježbe  

Literatura

Red.br. Naziv
1. Wright,T.R. and B.J.Nebel, Enviromental Science, Pearson Education, Upper Saddle River, 2002.
2. Food and Agricultural Organization of United Nations.Biogas Technology: A Training Manual for Extension. Kathmandu, Nepal: FAO/Consolidated Management Services, 1996.http:/www.fao.org/sd/egdirect/Egre0021.htm(Jan 17,2001)
3. Gawell, Karl et al.“Preliminary Report: Geothermal Energy, the Potential for Clean Power from the Earth“. Washington,DC:Geothermal Energy Association, 1999.http:/www.geotherm.org/PotentialReport.htm (Jan 17,2001)
4. Discussion Papers on Sustainable Forest Management , United Nations, New York 2005.
5. D.Reay and D.MacMichael, Heat Pumps, Design and Applications, Pergamon Press, Oxford, 1979.

Dopunska literatura

Red.br. Naziv
1. Glavač,V., Uvod u globalnu ekologiju,Državna uprava za zaštitu prirode i okoliš, Hrvatske šume, Zagreb, 1999.
2. Energija u proizvodnji hrane, Zbornik radova, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 1984.
3. Zbornik radova, Međunarodnog kongresa Energija i zaštita čovjekove okoline, Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, Opatija, 1990, 1994, 1998, 2002.
4. ISESSolar World Congress,Proceedings, International Solar Energy Society, Freiburg, 2003.
5. Encyclopedia of Energy, 6, volume set(1-6), Elsevier Science and Technology, 2004
{* *}