Analitička kemija (PT i BT)

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
159294; 159293

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA:

  • Uvod u analitičku kemiju i osnovni postupci u kemijskoj analizi
  • Gravimetrijske metode analize
  • Volumetrijske (titrimetrijske) metode analize
  • Osnove spektrometrijske analize u UV-Vis području

ISHODI UČENJA:

  • Definirati i objasniti osnovne pojmove u kemijskoj analizi.
  • Nabrojati analitičke tehnike i objasniti osnovne principe na kojima se temelje.
  • Nabrojati i opisati osnovne tehnike u kemijskoj analizi (tehnike pripreme uzorka, separacija i uklanjanje interferenata, ukoncentriravanje) te objasniti osnovne principe na kojima se temelje.
  • Definirati i objasniti osnovne pojmove te opisati principe u kemijskoj analizi temeljenoj na gravimetrijskom, volumetrijskom i UV-Vis spektrometrijskom određivanju analita u uzorku.
  • Prema uputama pripremiti uzorak za analizu te samostalno izvesti jednostavniju gravimetrijsku, volumetrijsku i UV-Vis spektrometrijsku analizu uzorka.
  • Izračunati sastav uzorka na temelju dobivenih podataka dobivenih gravimetrijskom, volumetrijskom i UV-Vis spektrometrijskom analizom.

Nastava

Satnica:

  • Predavanja                        14 sati
  • Laboratorijske vježbe         36 sati
  • Seminar                            14 sati

Literatura

Obavezna literatura:

  1. Recenzirani nastavni materijali dostupni putem sustava za e-učenje Merlin
  2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb 1999.

Preporučena literatura:

  1. D.C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W.H.Freedman & Co., New York, 2010.
  2. R.A. Day, A.L. Underwood: Quantitative Analysis, Prentice Hall, 1991.
  3. D. Harvey, Analytical Chemistry 2.0 (revision of the textbook Modern Analytical Chemistry, 2009) digitalni udžbenik dostupan besplatno putem poveznice: http://acad.depauw.edu/harvey_web/eText%20Project/AnalyticalChemistry2.0.html