Toksikologija hrane (studij Prehrambeno inženjerstvo)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239592; 53714

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Povijesni pregled razvoja toksikologije i uloga toksikologije kao znanosti.
 • Klasifikacije toksičnih tvari. Osnovni toksikološki pojmovi.
 • Kvantitativni aspekti toksičnosti. In vivo i in vitro testovi toksičnosti.
 • ADME – apsorpcija, distribucija, metabolizam i ekskrecija toksikanta
 • Uzroci toksičnosti i mjesta djelovanja ksenobiotika unutar stanice. Toksikodinamika.
 • Pesticidi – rezidue u hrani i toksični učinci.
 • Teški metali – prisutnost u hrani i toksični učinci.
 • Utjecaj procesiranja hrane na sadržaj pesticida i teških metala.
 • Toksikanti nastali termičkim procesiranjem hrane.

ISHODI UČENJA

 • ­objasniti osnovna načela u toksikologiji hrane i toksikološke aspekte procesiranja hrane s ciljem osiguranja kvalitete
 • kvalitativno i kvantitativno procijeniti toksične učinke s posebnim osvrtom na odnos doza-efekt toksičnih tvari te izračunati osnovne toksikološke i farmakokinetičke parametre
 • prepoznati, definirati i klasificirati toksine i kontaminanate u hrani, kao i toksikanate koji mogu nastati tijekom procesiranja namirnica te tijekom prerade u prehrambenoj industriji  
 • predvidjeti rizik od zagađenja okoliša te objasniti mehanizme toksičnih učinaka ksenobiotika i ukazati na moguću opasnost po zdravlje potršaća
 • ­objasniti klasične testove toksičnosti na eksperimentalnim životinjama, te biološke, fizikalne i kemijske metode za određivanje toksikanata u hrani
 • ­odabrati, primijeniti i interpretirati rezultate alternativnih testova toksičnosti
 • prepoznati, opisati i objasniti čimbenike koji mogu s toksikološkog aspekta u prehrambenoj industriji utjecati na sigurnost i kvalitetu hrane te unaprijediti postojeće procese prerade hrane
 • opisati procjenu rizika i zakonsku regulativu toksičnih kemikalija te sudjelovati u izradi iste

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

OBAVIJESTI [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 169  Početak nastave u akad. god. 2019-2020 66,33 kB 02.09.2022. 17:05

NASTAVA [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  VJEŽBE [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  SEMINARI [0] 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obavezna literatura:

 1. Timbrell, J.A. (2002) Introduction to Toxicology, 3. izd., Taylor & Francis, London. poglavlja: 1, 2, 3 i 12 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 2. Omaye, S.T. (2004) Food and Nutritional Toxicology. CRC Press, Boca Raton. poglavlja: 16 i 19 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 3. Klaassen, C.D. (2013) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8.izd. McGraw-Hill Education, New York. poglavlja: 22 i 23 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 4. Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells – a Manual of Basic Technique, 5.izd. John Wiley & Sons Inc., New Jersey. poglavlja: 1, 5, 6, 9, 13 i 22 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 5. Püssa, T. (2014) Principles of Food Toxicology, CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton. poglavlja: 9 i 13 (student treba savladati samo navedena poglavlja)

Dodatna literatura:

 1. Benford, D. (2000) The Acceptable Daily Intake: A Tool for Ensuring Food Safety, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Europe, Brussels.
 2. Stadler, R.H., Lineback, D.R. (2009) Process-Induced Food Toxicants: Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
{* *}