Toksikologija hrane (studij Upravljanje sigurnošću hrane)

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53715

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Povijesni razvoj toksikologije
 • Toksikologija kao znanost, terminologija i klasifikacija toksičnih tvari
 • Izvori zagađenja životne i radne sredine
 • Kvantitativni aspekti toksičnih učinaka
 • Određivanje toksikanata i toksičnosti
 • Testovi toksičnosti; Alternativni testovi toksičnosti
 • Molekulsko - stanični aspekti toksičnosti
 • Stanične makromolekule kao ciljna mjesta djelovanja ksenobiotika
 • Mutacije
 • Genotoksikologija
 • GMO
 • Biotransformacije
 • Raspodijela i kumulacija toksikanata u organizmu
 • Izlučivanje toksikanata
 • Biodinamika/toksikodinamika
 • Pesticidi i utjecaj procesiranja na sadržaj pesticida u hrani
 • Teški metali i utjecaj procesiranja na sadržaj teških metala u hrani
 • Toksikanti nastali procesiranjem hrane

ISHODI UČENJA

 • ­objasniti osnovna načela u toksikologiji
 • definirati i opisati ponašanje toksičnih tvari na molekulsko-staničnoj razini
 • ­objasniti kvantitativne aspeke toksičnih učinaka s posebnim osvrtom na odnos doza-učinak toksičnih tvari
 • izračunati osnovne toksikološke i farmakokinetičke parametre
 • ­prepoznati i klasificirati toksine i kontaminanate u hrani, kao i toksikanate koji mogu nastati tijekom procesiranja namirnica, objasniti mehanizme njihovih toksičnih učinaka, te zaključiti o mogućim štetnim učincima po zdravlje čovjeka
 • ­opisati i objasniti biokemijske mehanizme toksičnosti, citotoksičnosti i genotoksičnosti najčešćih kontaminanata u hrani
 • objasniti klasične testove toksičnosti
 • predložiti i primijeniti relevantnu alternativnu metodu u svrhu određivanja toksičnih učinaka odabranih ksenobiotika
 • prepoznati čimbenike koji mogu s toksikološkog aspekta utjecati na sigurnost i kvalitetu hrane
 • opisati procjenu rizika i zakonsku regulativu toksičnih kemikalija.

 

­

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 7,5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 152  Početak nastave u akad. god. 2019-2020 143,16 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  SEMINARI [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  VJEŽBE [0] 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obavezna literatura:

 • Timbrell, J.A. (2002) Introduction to Toxicology, 3. izd., Taylor & Francis, London. poglavlja: 1, 2 i 3 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 • Klaassen, C.D. (2013) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8.izd. McGraw-Hill Education, New York. poglavlja: 1, 2 i 31 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 • Omaye, S.T. (2004) Food and Nutritional Toxicology. CRC Press, Boca Raton. poglavlja: 4, 16, 19 i 20 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 • Hodgson, E. (2010) A by Advertise" class="KoMeFzY4xtCS "> Textbook of Modern Toxicology, 4. izd., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. (student treba savladati poglavlje 3)
 • Boelsterli, U.A. (2003) Mechanistic Toxicology: The Molecular Basis of How Chemicals Disrupt Biological Targets, Taylor & Francis, London/New York. (student treba savladati poglavlje 9)
 • Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells – a Manual of Basic Technique, 5.izd. John Wiley & Sons Inc., New Jersey. poglavlja: 1, 5, 6, 9, 12, 13 i 22 (student treba savladati samo navedena poglavlja)

Priručnici:

 • Šimić, B., Kniewald, J. Vježbe iz toksikologije, Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb (1997)
 • Robinson, C. (2003) Genetic Modification Technology and Food, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.
 • Benford, D. (2000) The Acceptable Daily Intake: A Tool for Ensuring Food Safety, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Europe, Brussels.

Dodatna literatura:

 • Stadler, R.H., Lineback, D.R. (2009) Process-Induced Food Toxicants: Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Murati, T., Šimić, B., Kniewald, J., Pleadin, J., Kmetič, I. (2014) Organoklorovi insekticidi – mehanizmi toksičnog djelovanja. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 9, 97 – 109.
{* *}