Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N)

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

U okviru modula studenti usvajaju temeljna kemijska znanja i principe koji su im potrebni za razumijevanje struke i daljnji studij.

Obrađuju se teme vezane uz strukturu atoma, teoriju kemijske veze, svojstva ionskih i kovalentnih spojeva, geometriju molekula, međumolekulske interakcije, agregacijska stanja tvari i fazne prijelaze, svojstva otopina, teoriju kiselina i baza, vrste kemijskih reakcija, osnove kemijske termodinamike i kinetike te kemijsku ravnotežu (s posebnim naglaskom na kemijske ravnoteže u vodenim otopinama). Kroz obrađene teme studenti se postupno upoznaju i s osnovnim svojstvima odabranih kemijskih elemenata i pojedinih skupina kemijskih spojeva. U okviru modula obrađuju se i osnove analitičke kemije: temeljni pojmovi vezani uz kemijsku analizu, primjena koncepta kemijske ravnoteže na analitičke probleme, interferenti, metode pripreme i predobrade uzorka, osnove gravimetrijske i volumetrijske analize, primjena UV/VIS spektrometrije u kemijskoj analizi te primjena osnovnih analitičkih principa u suvremenim analitičkim tehnikama.

Na seminarima se rješavanjem konkretnih problemskih zadataka ilustriraju pojedine teme obrađene na predavanjima, a posebna pozornost posvećuje se rješavanju računskih zadataka u kemiji. Tijekom rada u laboratoriju studenti usvajaju osnovne tehnike laboratorijskog rada, razvijaju vještine eksperimentiranja te se upoznaju s osnovnim analitičkim tehnikama i postupcima kemijske analize.

ISHODI UČENJA:

Nakon završenog modula student/ica će moći:

 • uočiti kemijske promjene i opisati ih kvalitativno i kvantitativno (koristeći stehiometrijski pristup) te kvalitativno i kvantitativno opisati sastav tvari,
 • objasniti osnovne pojmove i postavke suvremenih modela strukture atoma i kemijske veze te na jednostavnijim primjerima objasniti/predvidjeti strukturu tvari i utjecaj strukture na fizikalna i kemijska svojstva tvari,
 • objasniti osnovne pojmove i postavke kemijske termodinamika, kemijske kinetike i kemijske ravnoteže te pomoću njih objasniti/predvidjeti zbivanja u jednostavnijim kemijskim sustavima,
 • izvesti prema danim uputama jednostavnije kemijske eksperimente služeći se osnovnim laboratorijskim posuđem i priborom te osnovnim laboratorijskim postupcima i tehnikama
 • objasniti osnovne pojmove i principe u kemijskoj analizi temeljenoj na gravimetrijskom, volumetrijskom i UV/Vis spektrofotometrijskom određivanju analita u uzorku,
 • izvesti prema danim uputama jednostavniju gravimetrijsku, volumetrijsku i UV/Vis spektrofotometrijsku analizu uzorka,
 • izračunati sastav uzorka na temelju podataka dobivenih gravimetrijskom, volumetrijskom i UV/Vis spektrofotometrijskom analizom.

Nastava

Satnica:

 I. dio: Opća kemija

Vrsta nastave sati
Predavanja 18
Laboratorijske vježbe 24
Seminar 27

II. dio: Analitička kemija

Vrsta nastave sati
Predavanja 12
Laboratorijske vježbe 20
Seminar 18

Uvjeti za dobivanje potpisa:

 • uredno pohađanje predavanja i seminara 
 • uspješno završene laboratorijske vježbe

Provjere znanja:

 • kontinuirano (tjedni kolokviji)
 • pismeni ispit

Literatura

Obavezna literatura:

1. Recenzirani nastavni materijali dostupni putem sustava za e-učenje Merlin
2. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I. dio, Školska knjiga, Zagreb, VIII. izdanje (ili novije), 1991.
3. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, XIX. izdanje, 2001.
4. D. A. Skoog, D. M. Weat, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

  Preporučena literatura: 

1. D. D. Ebbing, S. D. Gammon: General Chemistry, Houghton Mifflin Comp., Boston, 2002.
2. D. Grdenić: Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
3. V. Simeon (ur.): Hrvatska nomenklatura anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 
4. D. C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W.H.Freedman & Co., New York, 1999.
5. R. A. Day, A. L. Underwood: Quantitative Analysis, Prentice Hall, 1991.
{* *}