Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53252

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Povijesni pregled razvoja toksikologije i uloga toksikologije kao znanosti.
 • Klasifikacije toksičnih tvari. Osnovni toksikološki pojmovi.
 • Kvantitativni aspekti toksičnosti.
 •  In vivo i in vitro testovi toksičnosti.
 • Osnove ADME (Apsorpcije, Distribucije i Ekskrecije toksikanta). Kumulacija toksikanta u organizmu.
 • Osnove biotransformacija.
 • Uzroci toksičnosti i mjesta djelovanja ksenobiotika unutar stanice. Toksikodinamika.
 • Pesticidi – rezidue u hrani i toksični učinci. Utjecaj procesiranja hrane na sadržaj pesticida.
 • Teški metali – prisutnost u hrani i toksični učinci. Utjecaj procesiranja hrane na sadržaj teških metala.
 • Toksikanti nastali termičkim procesiranjem hrane.

ISHODI UČENJA

 • definirati i objasniti osnovne pojmove i načela u toksikologiji
 • klasificirati toksične tvari  te objasniti osnove toksikodinamike i toksikokinetike
 • ­objasniti osnove kvantitativnih učinaka toksikanata te njihovog djelovanja na molekulsko-staničnoj razini
 • klasificirati toksikanate u namirnicama koji nastaju kao posljedica postupaka procesiranja hrane i objasniti njihove toksične učinke
 • ­opisati klasične i alternativne testove toksičnosti, te biološke, fizikalne i kemijske metode za određivanje toksikanata u hrani
 • ­primijeniti alternativne testove toksičnosti i kvantificirati toksični učinak ksenobiotika
 • objasniti integralne dijelove pri procjeni rizika i analizirati vjerojatnost pojave štetnih učinaka

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 202  Početak nastave u akad. god. 2019-2020 142,99 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura:

 1. Hodgson, E. (2004) A by Advertise" class="P4FuIa64ZH "> Textbook of Modern Toxicology, 3. izd., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. poglavlja: 1 do 8 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 2. Timbrell, J.A. (2000) Principles of Biochemical Toxicology, 3.izd., Taylor & Francis, London. poglavlja: 4 i 7 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 3. Klaassen, C.D. (2013) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8.izd. McGraw-Hill Education, New York. poglavlja: 22 i 23 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 4. Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells – a Manual of Basic Technique, 5.izd. John Wiley & Sons Inc., New Jersey. poglavlja: 1, 5, 6, 9, 12, 13 i 22 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 5. Ambriović Ristov, A. (2007) Metode u molekularnoj biologiji, Institut Ruđer Bošković. podpoglavlja: 1.1., 1.5., 2.1., 13.2., 14.2., (student treba savladati samo navedena podpoglavlja)

Dodatna literatura:

 1. Benford, D. (2000) The Acceptable Daily Intake: A Tool for Ensuring Food Safety, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Europe, Brussels.
 2. Robinson, C. (2003) Genetic Modification Technology and Food, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.
{* *}