Pristup podatcima

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

a)      svrsi obrade;

b)     kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

c)      primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

d)     ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

e)     postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

f)       pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

g)      ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

h)     postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. GDPR-a te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Zahtjev za ovim podatcima drugačiji je od zahtjeva za pristup informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Da bi mogli udovoljiti vašem zahtjevu mora biti sigurni u vaš identitet i imati dovoljno informacija od vas da bi mogli locirati informacije koje trebate.

Pisanim se putem zahtjev podnosi putem Obrasca zahtjeva za pristup osobnim podatcima koji se može dostaviti na nekoliko načina:

  • poslati na adresu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Zahtjev za pristup osobnim podatcima“
  • poslati faxom na broj: + 385 1 4836 083
  • elektroničkom poštom na: dpo@pbf.hr
  • donijeti osobno u Dekanat PBF-a radnim danom od 9 do 15 sati

PBF osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik PBF može naplatiti naknadu od 20 kuna na temelju administrativnih troškova. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni, pretjerani ili osobito učestali, PBF može naplatiti obradu zahtjeva ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Nakon zaprimanja zahtjeva, eventualnog plaćanja naknade, verifikacije identiteta i detalja koji su nam potrebni za lociranje informacija, PBF će odgovoriti u roku od 40 kalendarskih dana. Informacije će se dati u opsegu koji odgovara mogućim primjenjivim iznimkama i vrijedit će na dan kada ste dostavili zahtjev. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

Ako vjerujete da PBF nije na odgovarajući način riješio vaš zahtjev, molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka. Ako ni tada niste zadovoljni, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka.