Sigurnost hrane

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239632; 53698

Opis predmeta

Uvod u sigurnost hrane. Zakonska regulativa-sustavi sigurnosti hrane: ISO, HACCP. Analitičke metode za osiguranje sigurnosti hrane. Alergije na hranu. Patogene i nepatogene bakterije. Mikrobiološka sigurnosthrane i tehnike određivanja. Konzerviranje hrane ozračivanjem. Prirodni toksini - fitolektini, cijanogeni glikozidi, steroidni glikozidi, otrovi gljiva, amini-npr. histamin. Vrste namirnica, prisutnost, toksičnost, doze, promjene pri termičkoj obradi. Upravljanje rizikom sigurnosti hrane. Gledište potrošača o sigurnosti hrane. Aditivi i kontaminanti tijekom tehnološkog procesa i kontrola ostataka u gotovom proizvodu.Genetički modificirani organizmi kao sastojci hrane - rizici, koristi, detekcija. Utjecaj novih tehnologija na sigurnost hrane.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 50
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave i obavljeni seminari

 
 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

 
 
 
 
 
 

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Sripta pripremljena za modul
2. Standardi: ISO 9000ff; ISO 22000; HACCP

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Nash, C., Hackett, M. (2004) Food Safety Management Principles, 2nd ed., Chadwick House Group Limited, London.
2. De Leon, S.Y., Meacham, S.L., Claudio, V.S. (2003) Global Handbook on Food and Water Safety, Charles C. Thomas, Publisher Ltd, Springfield, Illinois, USA.

 
 
 
 
 
 

{* *}