Suvremene metode u analitici hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53704

Opis predmeta

Kemijski sastav hrane je od neprocjenjive važnosti s raznih gledišta, uključujući prehranu i zdravlje, toksikologiju i sigurnost, stabilnost na mikroorganizme, kemijske i fizikalne promjene. Naglasak ovog modula je razumijevanje principa i postupaka u analitici prehrambenih proizvoda. Metodologija korištena u modulu ovisiti će o komponenti koja se određuje, prirodi proizvoda koji se analiza, svrsi analize i raspoloživim resursima. Razmatrati će se principi najvažnijih analitičkih tehnika poput kromatografije, spektroskopije i elektoforeze u određivanju vitamina i mineralnih tvari proteinskog i masno-kiselinskog profila te profila ugljikohidrata i specifičnih aditiva u hrani.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta studentica/student će moći:

  • Usporediti pojedine kromatografske, spektrometrijske, elektroforetske, PCR, elektrokemijske i imunoenzimske analitičke tehnike
  • Koristiti suvremene kromatografske, spektrometrijske, elektroforetske, elektrokemijske i imunoenzimske analitičke instrumentalne sustave
  • Kreirati metode pripreme uzoraka, kromatografske, spektrometrijske, elektroforetske i imunoenzimske metode određivanja pojedinih sastojaka hrane
  • Interpretirati analitičke rezultate određivanja pojedinih sastojaka hrane
  • Procijeniti utjecaj pojedinih parametara na analitičke rezultate
  • Predložiti instrumentalnu analitičku metodu određivanja pojedinih sastojaka hrane
  • Prezentirati problematiku uporabe pojedinih instrumentalnih analitičkih tehnika i metoda u određivanju sastojaka hrane

Nastava

 Vrste nastave  sati
 oznaka  naziv
 P  Predavanja  20
 A  Auditorne vježbe  
 L  Laboratorijske vježbe  45
 PK  Vježbe u praktikumu  
 S  Seminar  
 T  Terenske vježbe  

 

 Uvjeti za dobivanje potpisa

 

 Pohađanje nastave i obavljene vježbe

 

 

 Način polaganja ispita:  Pismeno  X    Usmeno  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [9] 02.09.2022. 17:05

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Predavanja u PDF-u

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Rouessac, F., Rouessac, A. (2007) Chemical Analysis – Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Ed., John Wiley & Sons Ltd., England.
2. Food Analysis, Fourth Ed. Editor: Nielsen, S.S. Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010
3. Cserhati, T., Forgacs, E. (1999) Chromatography in Food Science and Technology, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
4. Macrae, R. (1988) HPLC in Food Analysis (Food Science and Technology International), Elsevier Academic Press, 2 nd ed. San Diego, London
5. Charles B. Boss and Kenneth J. Fredeen “Concepts, Instrumentation and Techniques in Inductively Coupled Plasma Optical Emissin Spectrometry” 2nd. Ed. Perkin Elmer Corp. USA, 1997.
6. Robert Thomas “Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners” 2nd. Ed. CRC Press, New York, 2008.
7. P.J. Amorim Madeira and M.H. Florêncio (2012) Applications of Tandem Mass Spectrometry: From Structural Analysis to Fundamental Studies, In: Tandem Mass Spectrometry - Application and Principes, ed. J.K. Prasain, Intech.
8. Dimitrios S. Elenis, Despina P. Kalogianni, Kyriaki Glynou, Penelope C. Ioannou and Theodore K. Christopoulos (2008) Advances in molecular techniques for the detection and quantification of genetically modified organisms
{* *}