Nove tehnologije u konditorskoj industriji

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Usporedba sirovina i tehnoloških procesa proizvodnje pojedinih kakaovih i bombonskih proizvoda.

Novi tehnološki procesi u proizvodnji kakaovih i bombonskih proizvoda:

 • alternativne vrste mlinova za usitnjavanje kakaovih sirovina
 • optimizacija veličine krutih čestica početnih sirovina za izradu čokoladne mase
 • primjena ultrazvuka i ekstruzije kao zamjena za končiranje čokoladnih proizvoda
 • primjena „zelenih“ tehnika temperiranja
 • primjena tehnologije za hladno formiranje punjenih čokoladnih proizvoda i „single-shot“ depozitora, tehnologija aeracije za proizvodnju čokoladnih proizvoda
 • proizvodnja gumenih i žele-bombona primjenom sustava za kuhanje pri nižim temperaturama, bez šećera i s dodatkom prirodnih koncentrata voća i aroma.

Utjecaj novih tehnoloških procesa na promjenu nutritivnih i reoloških parametara kakvoće konditorskih proizvoda.

Tendencije u razvoju funkcionalnih konditorskih proizvoda sukladno zakonskoj regulativi.

ISHODI UČENJA

 • Argumentirati specifičnosti proizvodnje pojedinih kakaovih/bombonskih proizvoda
 • Procijeniti utjecaj novih tehnoloških procesa na kakvoću proizvedenog kakaovog/bombonskog proizvoda
 • Preispitati primjenu nekonvencionalnih uređaja i procesa u konditorskoj industriji
 • Vrednovati kakvoću proizvedenih kakaovih/bombonskih proizvoda

Nastava

Vrste nastave Sati
Oznaka Naziv
P Predavanja 20
S Seminar 25

Literatura

 1. Mohos, F. (2010) Confectionery and Chocolate Engineering: Principles and Applications. Wiley-Blackwell.
 2. Beckett, S. T. (2008) Industrial Chocolate Manufacture and Use. 4th Edition, Wiley-Blackwell