Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina

Pročelnik

doc.dr.sc. Marina Tomašević

Telefon: + 385 1 4605 031
Telefon: + 385 1 4605 034
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: marina.tomasevic@pbf.unizg.hr
Laboratorij za tehnologiju i analitiku pica

Osnovna djelatnost Laboratorija za tehnologiju i analitiku vina je edukacija studenata prediplomskih i diplomskih studija u stjecanju znanja i vještina iz područja enologije kroz izvođenje predavanja, vježbi i seminara iz dolje navedenih kolegija.
Znanstveno-istraživačka djelatnost Laboratorija temelji se na istraživanju suvremenih tehnologija u proizvodnji vina uz podršku modernih analitičkih tehnika. Osnovna istraživanja su utjecaj polifenolnih spojeva na senzorska svojstva i kvalitetu vina, određivanje tvari arome vina s naglaskom na primarnu aromu sorti, određivanje antioksidacijskog kapaciteta vina, praćenje utjecaja različitih fizikalno-kemijskih parametara na populaciju kvasca Brettanomyces u vinu. U sklopu svoje djelatnosti Laboratorij pruža uslugu tehnološkog projektiranja vinarija. Kroz suradnju sa proizvođačima vina pruža stručnu pomoć pri rješavanju različitih problema koji se javljaju tijekom proizvodnje vina.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mara Banović dr.sc. redoviti profesor
Karin Kovačević Ganić dr.sc. redoviti profesor
Natka Ćurko dr.sc. izvanredni profesor
Marina Tomašević dr.sc. docent
Katarina Perić dr.sc. viši asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija vina 39815; 39815;253081 10
Zakonska regulativa u proizvodnji hrane 252767 2
Zakonski propisi u kontroli kvalitete hrane 252798; 32440 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija vina 39815; 39815;253081 10
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 253088; 53735, 53744 3
Senzorika i analitika vina 239598; 53748; 53294 3
Sustavi osiguranja kvalitete 239591; 53283 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnologija vina 165623 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Zakonski propisi o hrani 1
{* *}