Biološka razgradnja organskih spojeva

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39797 (PT, BT, N)

Opis predmeta

Organski spojevi, učinak na okoliš, postojanost i otpornost na mikrobnu razgradnju. Zakonski propisi. Biorazgradnja – mineralizacija – biotransformacija – biokonverzija. Mikrobno međudjelovanje. Bioremedijacija okoliša. Mikrobna razgradnja ksenobiotika, boja, mulja, biootpada, otpadne vode. Aerobna i anaerobna mikrobna razgradnja. Mikroorganizmi u biološkoj razgradnji, okolišni i procesni čimbenici.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će:

 • steći spoznaje o aerobnoj i anaerobnoj razgradnji organskih spojeva
 • naučiti o ulozi i mogućnostima mikroorganizmima u razgradnji organskih spojeva
 • steći inženjerska znanja o dosada primijenjenim postupcima mikrobne razgradnje organskih spojeva
 • naučiti/znati kako zbrinuti otpadni materijal
 • naučiti o važnosti razvrstavanja otpadnog materijala, odvajanja organskog otpada
 • znati i moći praktično primijeniti znanja o kompostiranju, kompostirati biorazgradivi materijal iz domaćinstva
 • poznavati Zakone koji se primjenjuju u području zaštite okoliša
 • usvajati i diskutirati nove spoznaje u području zaštite okoliša
 • ekološki edukativno djelovati u životnom i radnom okruženju

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 7
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 8
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja i seminari i odrađene vježbe, te napisan seminar.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 937  Interna skripta 2,61 MB 02.09.2022. 17:05

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 602  Ispitni rokovi 2012_2013 28,50 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Literatura:

 1. Landeka Dragičević, T. (2016) Biološka razgradnja organskih spojeva, Interna skripta.
 2. Neilson, A.H., Allard, A.-S. (2012) Organic Chemicals in the Environment: Mechanisms of Degradation and Transformation, Second Edition. CRC Press.
{* *}