Bioremedijacija i biološki procesi obrade otpadnih voda

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165653

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Onečiščujuće tvari u okolišu, prirodnog podrijetla i sintetička; učinak na okoliš. Biogeokemijski ciklusi. Mikrobne interakcije. Bioremedijacija, in situ, ex situ (tehnologije bioremedijacije). Ksenobiotici, mikrobna razgradnja.

Biološki procesi obrade otpadnih voda – uklanjanje organskog i anorganskog onečišćenja (biooksidacija, nitrifikacija, denitrifikacija, EBPR). Nove metode obrade otpadnih voda. SBR sustav. Metode motrenja kakvoće mikrobne biomase (zastupljenost, raznovrsnost). Mikrobne kulture – flokule, granule, biofilm. Bioaugmentacija. Bioreaktori. Procesni i okolišni čimbenici. Proračuni (procesne veličine).

ISHODI UČENJA

  1. tumačiti biološke procese obrade otpadnih voda, istaknuti prednosti i nedostake, proračunati procesne veličine
  2. analizirati i interpretirati tehnologije bioremedijacije
  3. usvajati i diskutirati nove spoznaje bioprocesa u obradi otpadnih voda i bioremedijacije
  4. poznavati zakonodavstvo u zaštiti okoliša i ekološki edukativno djelovati u životnoj i radnoj sredini

Nastava

  Sati  
  Predavanje 10  
  Seminar 10  
Ispit Seminar  X Usmeni ispit  X

Literatura

  1. Ghassemi, A. (2002), Handbook of Pollution Control and Waste Minimization, Marcel Deker, Inc., New York, NY.
  2. Metcalf & Eddy (2003), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Ed., McGraw Hill Inc., New York, NY.
  3. Grady, C.P.L., Daigger, G.T., Lim, H.C. (1999), Biological Wastewater Treatment, 2nd Ed., Marcel-Deker Inc., New York, NY.
  4. Reynolds, J.P., Jeris, J.S., Theodore, L. (2002), Handbook of chemical and environmental engineering calculations, Whiley-Interscience, A John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.
{* *}