Odabrana poglavlja u pakiranju hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53732

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Funkcionalni zahtjevi na ambalažne materijale. Zaštitni lakovi na limenkama u ovisnosti o vrsti hrane. Višeslojni i složeni ambalažni materijali. Dostignuća u razvoju ambalažnih materijala i metoda pakiranja. Strojevi za pakiranje hrane. Uvjeti skladištenja. Odabir ambalažnog materijala za pojedine proizvode i procesne uvjete. Odabir ambalaže koja se koristi za pakiranje svježe, dehidratirane, obrađene hrane. Interakcija hrana-ambalaža. Zakonodavstvo na području pakiranja. Odabir ambalaže i metode pakiranja u ovisnosti o prehrambenom proizvodu (prezentacije na odabranom prehrambenom proizvodu).

ISHODI UČENJA

  • objasniti odabir zaštitnog laka na limenkama od bijelog lima u ovisnosti o agresivnosti prehrambenog proizvoda
  • nabrojiti kriterije kojima mora udovoljavati zaštitni lak na limenkama za pakiranje hrane
  • istražiti i prezentirati primjere upotrebe višeslojne ambalaže za pakiranje smrznute i dehidratirane hrane
  • argumentirati odabir ambalažnog materijala za svježe proizvode
  • objasniti sastav višeslojnih i složenih materijala koji se koriste kod termičke obrade upakirane hrane
  • navesti primjere ambalaže u kojoj se hrana termički obrađuje
  • argumentirati odabir ambalažnog materijala s obzirom na termičke procese obrade upakirane hrane
  • argumentirati odabir ambalažnog materijala s obzirom na netermičke procese obrade upakirane hrane i navesti primjere
  • nabrojiti parametre u kontroli integriteta pakovanja s obzirom na metalnu i polimernu ambalažu
  • nabrojiti parametre u kontroli sigurnosti upakirane hrane s obzirom na metalnu i polimernu ambalažu

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. ROBERTSON, G. L. Food Packaging – Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., New York 2013
2. Lee D.S., Yam K.L., Piergiovanni L. – Food Packaging Science and Technology, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2008.
3. Wilson C.L. – Intelligent and Active Packging for Fruits and Vegetables, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2007.
{* *}