Pakiranje hrane (FM)

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Svojstva i funkcije ambalažnog materijala za pakiranje prehrambenih proizvoda. Parametri koji utječu na odabir ambalaže. Najzastupljeniji ambalažni materijali u pakiranju hrane: polimerni (monofilmovi, laminati), staklo, metal (lakirane i nelakirane limenke), biodegradabilni polimeri, jestiva ambalaža. Metode pakiranja hrane: aseptično pakiranje, vakuumsko pakiranje, pakiranje u modificiranoj atmosferi, aktivna i inteligentna ambalaža, ambalaža za mikrovalne pećnice (susceptori).  Interakcija hrana-ambalaža (korozija, migracija, propusnost na plinove i vodenu paru). Rukovanje i transport. Zakonska regulativa materijala koji dolaze u dodir s hranom. Ambalaža i okoliš (ambalažni otpad).

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

  1. Debeaufort, F., Galić, K., Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M (2021) Packaging materials and processing for food, pharmaceutical and cosmetics, Debeaufort, F., Galić, K., Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M., (eds.). ISTE Ltd., London and John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-1-78945-039-2. pp. 386
{* *}