Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Najnovijadostignuća u procesima prerade i konzerviranja hrane. Konzerviranje niskim tempearturama. Pojave pri smrzavanju hrane – kristalizacija, rekristalizacija, staklasti prijelaz, predtaljenje, devitrifikacija. Krioprotektori. Termofizička svojstva hrane. Nove netermičke metode u konzerviranju hrane: visoki hidrostatski tlak, primjena pulsirajućeg električnog polja, pulsirajućeg svijetla, oscilirajućeg magnetskog polja, ultrazvuka. Konzerviranje preprekama. Principi i metode minimalnog procesiranja hrane. Primjena mikrovalova u procesima proizvodnje hrane. Osmodehidratacija.

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 7,5
vježbe 7,5

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. P. Fellows: Food processing technology, 2th Ed., Cambridge, England, 2000.
2. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Raton, 2002.
3. J.M.Coulson, J.F.Richardson, J.R.Backhurst, J.H.Harker: Chemical Engineering, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford,1978.
4. F.A.R. Oliveira, J.C. Oliveira: Processing Foods, CRC Press Boca Raton, 1999.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.
2. T.Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva,Hinus Zagreb, 2003.
{* *}