Zakonski propisi o hrani

ECTS bodovi:
1

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Zakon o hrani RH i prateći propisi o hrani (higijena i zdravstvena ispravnost, uzorkovanje i metode analize, deklaracija, ...) Europski Zakon o hrani, EU direktive, usklađivanje hrvatske regulative s propisima u EU. ISO organizacija i standardi za određene skupine namirnica, «Codex Alimentarius» (FAO/WHO). Načela dobre laboratorijske prakse (GLP). Akreditacija laboratorija.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Zakon o hrani (2003) NN 117/2003, Zagreb
2. http://www.nn.hr
3. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and the Council

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. HRN EN ISO 17025
2. Joint of FAO/WHO Food Standards Programme: Codex Alimentarius
{* *}