Nova hrana

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
53672, 53674, 39848; 253077; 239623

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Nova hrana – definicija pojmova
 • Stavljanje nove hrane na tržište
 • Novi tehnološki proizvodni postupci
 • Utjecaj novih tehnoloških proizvodnih postupaka na funkcionalnost novih sastojaka hrane
 • Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od biljaka ili je iz njih izolirana, a dobivena je netradicionalnim tehnikama uzgoja
 • Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od životinja, a dobivena je netradicionalnim tehnikama razmnožavanja
 • Hrana sa novom ili namjerno izmijenjenom molekularnom strukturom
 • Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od mikroorganizama, gljivica ili algi ili koja je iz njih izolirana
 • Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od tvari mineralnog podrijetla ili koja je iz njih izolirana
 • Kukci kao hrana
 • In vitro meso
 • Hrana koja se sastoji od sintetiziranih nanomaterijala
 • Primjeri specifikacija nove hrane, kemijski sastav, proizvodni proces, znanstveno utvrđen pozitivan učinak na zdravlje

ISHODI UČENJA

 • utvrditi ključne čimbenike pri procjeni sigurnosti nove hrane i novih sastojaka hrane
 • protumačiti i procijeniti čimbenike koje proizvođači moraju uzeti u obzir pri razvoju i marketingu proizvoda dobivenog novim tehnološkim procesom
 • vrednovati kakvoću novog proizvoda
 • kritički prosuđivati razloge ekspanzije ovog sektora u prehrambenoj industriji  
 • usporediti  izvore novih sastojaka hrane te objasniti tehnološka i funkcionalna svojstva i zahtjeve pri njihovom izboru
 • objasniti mehanizme djelovanja novih sastojaka hrane
 • navesti primjere komercijalnih proizvoda s novim sastojcima hrane
 • objasniti definiciju sintetiziranog nanomaterijala
 • predložiti vrste kukaca koje imaju najveći potencijal za prehranu ljudi i životinja u EU
 • opisati proces uzgoja in vitro mesa i njegov utjecaj na okoliš

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe -
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 30
T Terenske vježbe -

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1120  obavijest NH vjezbe 12,45 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1057  nastavni materijal 2,75 MB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. nastavni materijal i predavanja

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. European Commission, 1997. Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. European Commission, Brussel. Official Journal of the European Communities. L43.
2. International Life Sciences Institute, 2003. The safety assessment of novel foods and concepts to determine their safety in use. ILSI Press, Brussels. ILSI Europe Report Series.
3. UREDBA (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o novoj hrani
{* *}