Trajnost upakiranih proizvoda

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
239620; 39849

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Opći zahtjevi za analizom trajnosti upakirane hrane. Utjecaj ambalažnog materijala na trajnost proizvoda. Barijerne karakteristike ambalaže.Čimbenici koji utječu na propusnost ambalaže. Propusnost ambalaže na: plinove; vodenu paru. Utjecaj metode pakiranja na trajnost proizvoda. Utjecaj vanjskih čimbenika na trajnost hrane. Protokol ispitivanja. Studija izazova. Ubrzani test trajnosti. Potvrdna studija trajnosti. Praćenje roka valjanosti. Interakcija u sustavu hrana-ambalaža (korozija, migracije: globalna, specifična). Trajnost upakiranog proizvoda s obzirom na: povećanje udjela vlage; gubitak vlage; prisutnost kisika. Utjecaj fluktuacije temperature.
Definiranje i podjela seminarskih zadataka. Seminarska izlaganja studenata.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
S Seminar 15

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 712  Trajnost upakiranih proizvoda info 52,62 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura:

1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.UJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.
2. STEEL R., (ured.) Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publiching Limited and CRC Press LLC,2004.

 Preporučena literatura: 

1. ROBERTSON, G. L. Food Packaging – Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., New York 2013.
{* *}