Zakonski propisi u kontroli kvalitete hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
252798; 32440

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Pregled zakonskih propisa o hrani, Zakon o hrani RH. Službene kontrole; provođenje, obaveze, nadležnosti. Informiranje potrošača o hrani. Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, hitne mjere i upravljanje krizom. Higijena hrane i mikrobiološki kriteriji za hranu. Prehrambeni aditivi, arome, enzimi  i pomoćne tvari u procesu proizvodnje. Štetne tvari ( konrtaminanti, pesticidi, rezidue lijekova…). Nova hrana i hrana za posebne prehrambene potrebe. Ekoliški proizvodi. Zaštićene oznake poljporivrednih i prehrambenih proizvoda. Predmeti opće uporabe.

ISHODI UČENJA

  • interpretirati pojam kvalitete i sigurnosti hrane
  • odabrati zakonske propise vezane uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane;
  • prikazati i interpretirati zahtjeve o higijeni hrane;
  • isplanirati informacije vezane uz označavanje određene hrane
  • imenovati i prepoznati odgovornosti i obaveze pojedinih sudionika u poslovanju s hranom
  • primjeniti zakonske propise za pojedina vrste hrane i predmeta opće upotrebe

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 771  Zakonski propisi u kontrolo i kvaliteti hrane PREDAVANJA 3,52 MB 02.09.2022. 17:05

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

OBAVEZNA:

red. broj Naziv
1. Materijali s predavanja u PDF formatu

 PREPORUČENA:

red. broj Naziv
1. Zakon o hrani NN 81/ 2013 i pripadajući propisi (http://www.nn.hr)
2. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and the Council i odgovarajuće uredbe i direktive http://eur-lex.europa.eu
3. Codex Alimentarius, International food standards, WHO/FAO http://www.codexalimentarius.org/standards/en/
4. Joint of FAO/WHOFood Standards Programme: Codex Alimentarius Vol.1-13.
{* *}