Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53685

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Materijalna i energetska bilanca termičkih procesa (pasterizacija, sterilizacija, uparavanje). Rashladni procesi i postrojenja:materijalna i energetska bilanca. Osnove membranskih procesa - materijalna i energetska bilanca (uređaji i primjena. Toplinski procesi sa direktnom ili radijacijskom energijom. Dielektrično zagrijavanja – princip, primjena, oprema. Omsko zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Infracrveno zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Procesiranje hrane električnim poljem – princip i oprema. Procesiranja hrane visokim hidrostatskim tlakom – princip i oprema. Procesiranje hrane ultrazvukom – princip i oprema. Procesiranje hrane pulsirajućim svjetlom – princip i oprema. Pakiranje hrane – načini, vrste materijala za pakiranje, međudjelovanje materijala za pakiranje i hrane, utjecaj na okoliš. Transport, skladištenje i distribucija hrane.

ISHODI UČENJA

  • objasniti i prezentirati specifičnosti novih metoda procesiranja hrane te definirati pojam minimalno procesirane hrane
  • poznavati i primjeniti inovativne tehnike i procese pri procesiranju i konzerviranju hrane
  • izraditi materijalne i energetske bilance inovativnih procesa
  • analizirati utjecaj primijenjenih procesa prerade i konzerviranja na kemijski sastav prehrambenih proizvoda te potencijalni utjecaj ambalaže
  • preporučti nove procesne parametre proizvodnje u cilju poboljšanja proizvodnje te unaprjeđenje postojećih tehnoloških postupaka
  • predložiti nabavu nove procesne opreme i proizvodnih linija u cilju unaprjeđenja poslovanja tvrtke
  • odabrati će specifični ambalažni materijal potreban za pakiranje hrane dobivene novim postupcima obrade

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe 10

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Z. Herceg, Procesi konzerviranja hrane - novi postupci, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.
2. R. Paul Singh, Dennis R. Heldman: Introduction to Food Engineering, Academic Press, San Diego, California, USA, 2001.
3. P.J. Fellows: Food processing technology, principles and practice, second edition, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, Boca Raton, USA, 2000 .

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. M.LeMagner, P. Jelen, Food Engineering and Process Applications, Elsevier, 1986.
{* *}