Sustavi osiguranja kvalitete

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239591; 53283

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Značaj kvalitete i osiguranja kvalitete u poslovanju s hranom. Institucionalni okvir za donošenje propisa o hrani. Pregled sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane. Preduvjetni programi i ACCP sustava. Sustavi upravljanja u poslovanju s  hranom (normni niz ISO 9000). Sustav upravljanja sigurnošću hrane. Certifikacija sustava kvalitete. Akreditacija laboratorija. Audit sustava upravljanja kvalitetom. Dokumentacija u sustavu kvalitete.

ISHODI UČENJA

  • objasniti i definirati kvalitetu hrane
  • osmisliti preduvjetne programe i implementaciju HACCP sustava
  • predložiti određeni sustav upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane
  • objasniti principe rada akreditiranih laborarorija, te provođenja akreditacije i nadzora istih
  • izabrati dokumentaciju potrebnu za određeni sustav kvalitete
  • provoditi unutarnji nadzor u skladu s uspostavljenim sustavom

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Predavanja u PDF formatu

 Preporučena literatura

 1.  Codex Alimentarius (2009) Food Hygiene. Basic texts, FAO/WHO, Fourth edition, Rome.
 2.  Vasconcellos, J.A. (2005) Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida
 3.  Luning, P.A., Develieghere, F. and Verhé R. (2006) Safety in the agri-food chain, Vageningen Academic Publishers, Netherlands.
 4.  Luning, P.A., Marcelis, W.J. (2009) Food quality management, Technological and managerial principles and practices, Vageningen Academic Publishers, Netherlands.
 5.  ISO norme ( normni niz 9000, 22000, 17025, 19011, 10013, 14001...)
 6.  IFS Food. Standard for auditing quality and food safety of food products (2012), Version 6., IFS Management GmbH, Berlin.
 7.  Food BRC Global Standard (2005) British Retail Consortium, TSO, London.
{* *}