Struktura programa i opisi predmeta

Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Godina/
Sem.
Predmet ECTS Satnica
1. / I Higijena i sanitacija 3 32
  Sustavi osiguranja kvalitete 3 35
  Principi biotehnološke proizvodnje hrane 5 60
  Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2 5 65
  Pakiranje hrane 4 40
  Izborni predmet, skupina A1 10  
  Ukupno 30  
 
1. / II Tehnološko projektiranje 5 60
  Vođenje procesa prehrambene industrije 4 45
  Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 5 60
  Izborni predmeti, skupina A2 10  
  Izborni predmeti, skupina B2 6  
  Ukupno 30  
 
Godina/
Sem.
Predmet ECTS Satnica
2. / III Nova hrana 5 60
  Toksikologija hrane 3 35
  Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 3 35
  Izborni predmeti, skupina B1 9  
  Uvod u diplomski rad 5  
  Stručna praksa 5  
  Ukupno 30  
2. / IV Menadžment 5 60
  Izborni predmeti, skupina B2 5  
  Diplomski rad 20  
  Ukupno 30  

Izborni predmeti skupine A1:

Predmet ECTS Satnica
Kemija i tehnologija žitarica 10 120
Kemija i tehnologija mesa i ribe 10 120
Kemija i tehnologija voća i povrća 10 123
Kemija i tehnologija vina 10 125

Izborni predmeti skupine A2:

Predmet ECTS Satnica
Kemija i tehnologija ulja i masti 10 120
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 10 125
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 10 120

Izborni predmeti skupine B1*:

Predmet ECTS Satnica
Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu 3 40
Zelena kemija 3 35
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40
Programiranje u bioinformatici 2 25
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35
Osnove biorganometalne kemije 3 35
Prehrambeni aditivi 3 35

Izborni predmeti skupine B2*:

Predmet ECTS Satnica
Probiotici i starter kulture 3 39
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40
Senzorika i analitika vina 3 35
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 40
Modificirane masti i ulja 3 35
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 5 60
Primijenjena analiza podataka 3 40
Engleski jezik u struci 4 3 30
Engleski jezik u struci 5 3 30

* U izborne predmete skupine B ulaze svi obavezni predmeti sa svih predloženih studija, izborni predmeti iz skupine A i gore predloženi predmeti skupine B.